Algemene voorwaarden Zelfstandigmetzorg.nl

Artikel 1 – Definities Algemene

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Zelfstandigmetzorg.nl;

Zelfstandigmetzorg.nl: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Zelfstandigmetzorg.nl;

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de overige tussen Opdrachtgever en Zelfstandigmetzorg.nl – al dan niet schriftelijk - gemaakte afspraken;

Artikel 2 - Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Zelfstandigmetzorg.nl en Opdrachtgever, respectievelijk diens rechtsopvolger, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 In de Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip “schriftelijk” tevens verstaan “per e- mail”.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Opdrachtgever kan, na registratie op de website van Zelfstandigmetzorg.nl, gedurende 14 dagen gratis gebruikmaken van de diensten van Zelfstandigmetzorg.nl.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever zich registeert op de website van Zelfstandigmetzorg.nl.

3.3 Nadat de in art. 3.1 bedoelde 14 dagen zijn verstreken, kan Opdrachtgever een abonnement afsluiten bij Zelfstandigmetzorg.nl, vanaf welk moment Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding is verschuldigd aan Zelfstandigmetzorg.nl. De Overeenkomst blijft in dat geval van kracht.

3.4 De Overeenkomst eindigt na het verstrijken van de in art. 3.1 bedoelde 14 dagen indien Opdrachtgever geen abonnement afsluit bij Zelfstandigmetzorg.nl.

3.5 Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de in art. 3.1 bedoelde 14 dagen niet aan Zelfstandigmetzorg.nl laat weten of hij een abonnement wil afsluiten, mag Zelfstandigmetzorg.nl er vanuit gaan dat Opdrachtgever geen abonnment wil afsluiten en zal Zelfstandigmetzorg.nl haar dienstverlening beëindigen.

Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien hij nalaat tijdig te betalen.

4.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Indien Opdrachtgever in gebreke (of in verzuim) is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Zelfstandigmetzorg.nl is bevoegd de geleverde diensten af te sluiten indien Zelfstandigmetzorg.nl niet binnen twee maanden na factuurdatum de betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen.

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding

5.1 Zelfstandigmetzorg.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden indien:

– Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– Zelfstandigmetzorg.nl na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– sprake is van liquidatie, van (een aanvraag van) surséance van betaling, faillissement, beslaglegging of schuldsanering zijdens Opdrachtgever.

5.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Zelfstandigmetzorg.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 - Opzegging

6.1 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.2 Zelfstandigmetzorg.nl is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Zelfstandigmetzorg.nl is enkel aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade lijdt dan wel heeft geleden die is veroorzaakt door opzet dan wel bewuste roekeloosheid zijdens Zelfstandigmetzorg.nl. De aansprakelijkheid van Zelfstandigmetzorg.nl is beperkt tot de door Opdrachtgever daadwerkelijk aan Zelfstandigmetzorg.nl betaalde kosten in de afgelopen 12 maanden.

7.2 Zelfstandigmetzorg.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

7.3 Zelfstandigmetzorg.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Zelfstandigmetzorg.nl is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

Artikel 8 – Gebruiksregels

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de systemen van Zelfstandigmetzorg.nl te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd.

8.2 Zelfstandigmetzorg.nl is bevoegd om haar diensten met onmiddellijke ingang volledig voor gebruik te blokkeren en de Overeenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden of anderszins overeengekomen afspraken.

Artikel 9 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

9.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

9.2 De bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst kennis te nemen.